Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDRP > Whistleblowing – směrnice o ochraně oznamovatelů

Whistleblowing – směrnice o ochraně oznamovatelů

ÚČEL SMĚRNICE

Účelem této směrnice je vytvořit vnitřní oznamovací systém („VOS“) ve smyslu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení a vytvořit podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly, v rámci organizace Základní škola speciální, Ostrava –Slezská Ostrava, příspěvková organizace

PLATNOST SMĚRNICE

Ustanovení této směrnice jsou platná v celé organizaci Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace.

DEFINICE POJMŮ

 • Oznámení: oznámení („podání“) fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty nejméně 100.000 Kč nebo porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybrané oblasti uvedené v zákoně o ochraně oznamovatelů („oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie“), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
 • V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradila právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:
  • samostatně výdělečnou činnost,
  • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  • správu svěřenského fondu,
  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
 • Oznámení může podat zaměstnanec organizace v základním pracovněprávním poměru, dobrovolník nebo osoba vykonávající praxi či stáž.

 

 • Odvetné opatření: jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli (nebo dalším relevantním osobám) může způsobit újmu
 • Oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie:
 1. a)  finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
  b)  daně z příjmů právnických osob
  c)  předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  d) ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů
  e)  bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
  f)  ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrana zvířat
  g)  radiační ochrana a jaderná bezpečnost
  h)  zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
  i)  ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
  j)  ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
  k)  ochrana finančních zájmů Evropské unie
  l)  fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory
 • VOS: soubor postupů a pravidel v organizaci umožňujících podat bezpečně oznámení a získat na něj reakci (opatření)

ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

 • Statutární orgán organizace:odpovídá za zajištění vytvoření VOS, včetně řádného vedení dokumentace a ochrany dat souvisejících s oznámením ve smyslu této směrnice (zajištění bezpečnosti informací). Odpovídá za určení PO k výkonu činnosti.
 • Oznamovatel:nepodává vědomě nepravdivé oznámení.
 • Příslušná osoba (PO):plní povinnosti související s výkonem činnosti. Neposkytuje informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zachovává bezpečnost informací a mlčenlivost o skutečnostech o kterých se dozvěděl v rámci podaného oznámení.

Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele (např. rozvázání nebo neprodloužení pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, ukončení dodavatelské smlouvy apod.).

INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU

Název (jméno) organizace:

Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava,

 příspěvková organizace

Kontaktní údaje organizace:

tel. 596238035, email: reditelstvi@zs-tesinska.cz


URL: www. zs-tesinska.cz

Kontaktní údaje PO:

Metodik prevence, email: whistleblowing@zs-tesinska.cz
tel. +420 596238035

 

POVĚŘENÁ „PŘÍSLUŠNÁ OSOBA“

PO dle této směrnice provádí následující činnosti:

 1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS
 2. navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení
 3. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jeho ukončení, pokud zákon nestanoví jinak,
 4. postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
 5. plní pokyny organizace, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti dle této směrnice.

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (VOS)

Oznámení lze podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti (www.justice,cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených zákonem o ochraně oznamvoatelů.

Oznámení prostřednictvím VOS:

Písemně
a)     elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@zs-tesinska.cz
b)     v listinné podobě na adresu: Základní škola speciální, Ostrava- Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Těšínská 41/98, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00 s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

 1. Ústně
  a)   telefonicky na telefonním čísle +420 596 238 035
  b)    na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 14 dnů) v budově ZŠS Těšínská 41/98, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00, metodikovi prevence v případě jeho nepřítomnosti výchovnému poradci)

Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7  dnů od jeho podání (pokud oznamovatel výslovně nepožádá, aby o přijetí oznámení vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele, rovněž pokud oznamovatel neudá své kontaktní údaje). Rovněž bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení nejpozději do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (ve skutkově složitých případech nejpozději do tří měsíců). Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě  protiprávního stavu.  Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržená příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele).

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci nebo prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti.