Drobečková navigace

Úvod > SPC

SPC

SPC - Speciálně pedagogické centrum při Základní škole speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Vyšetřování klientů probíhá na adrese: U Studia 2654/33, Ostrava - Zábřeh

Nabízíme bezplatné služby dětem, žákům a studentům s mentálním postižením, jejich rodičům, školám, pedagogickým a jiným odborným pracovníkům, veřejnosti.

Komplexní služby speciálního pedagoga, psychologa, sociálně - právní poradna pro klienty s mentálním postižením. Výjezdy za klienty, ambulantní péče, individuální výuka, metodická pomoc.

Vstup do budovy školského poradenského zařízení

 • Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám. S klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba.
 • Všichni zákonní zástupci klientů i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý zákonný zástupce klienta bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Neprodleně po vstupu

 • Musí každý klient i každá doprovodná osoba použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.

Po vstupu do prostor SPC budete vyzváni k desinfekci rukou. Prosíme o dodržování pokynů.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a doporučeným postupům MŠMT ČR a zřizovatele platí od 11. 5. 2020 je opět obnoven provoz SPC.

Pro aktuální informace sledujte stránky MŠMT.

Mapa

V dokumentech najdete:

 • Formuláře ke stažení
 • Etický kodex pracovníků SPC
 • Vnitřní řád SPC

Stačí jen kliknout na tlačítko dokumenty (nerozbalovat nabídku).

SPC je součástí projektu " Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra", reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01235, spolufinancovaný ze strukturálních fondů Evropské unie a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osa 2 podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1. Infrastruktury veřejných služeb a dílčích oblasti podpory 2.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.

SPC se stalo partnerem Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0029

SPC poskytuje ambulantně i v terénu tyto služby:

 • Komplexní diagnostika (speciálně pedagogická a psychologická) a poradenské služby (doporučení odkladu povinné školní docházky, návrh na jiný způsob plnění povinné školní docházky, doporučení vhodného vzdělávacího programu)
 • Pomoc při řešení výukových a výchovných problémů
 • Pomoc při individuální a skupinové integraci žáků se zdravotním postižením v MŠ, ZŠ a SŠ a spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • Poskytování odborných konzultací pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
 • Kariérové poradenství
 • Přímá práce s dětmi a žáky (rozvoj jednotlivých vývojových oblastí) - doporučení alternativních metod v oblasti komunikace, výuky čtení, psaní, matematiky, sociálně právní poradenství
 • Zapůjčování odborné literatury
 • Osvětová a informační činnost

Činnost centra se uskutečňuje na pracovišti centra a návštěvami ve školách, v rodinách a v zařízeních pečujících o děti a žáky s mentálním postižením.

Návštěvu SPC je možno domluvit telefonicky (+420 734 763 987, +420 596 238 036) nebo písemně. K návštěvě není potřeba doporučení.

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK

Naše SPC je zapojeno do projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF ČR, který je zaměřený na podporu vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Příjemcem podpory je Základní škola a praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace.

Partnery projektu jsou:

 • Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

V rámci projektu budou vzděláváni odborní pracovníci:

 • Psychologové
 • Speciální pedagogové
 • Sociální pracovníci zařízení v Moravskoslezském kraji

Vzdělávací akce budou organizovat a zajišťovat jednotlivá SPC.

Proběhnou tyto vzdělávací akce a výcviky:

 • Son-Rise
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování I
 • Základní I a II
 • Handle terapie I a II
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Koncept bazální stimulace
 • Ovlivňování lokomoce během vyučování
 • Sociálně právní poradenství
 • Aplikované plavání
 • Krizová intervence
 • Metody a techniky pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí
 • Handling a polohování žáků s kombinovaným postižením
 • Sexuální výchova žáků se zdravotním postižením
 • Úvod do systematického přístupu v pomáhajících profesích
 • Osobnostní typologie
 • HYPO
 • Dítě v předškolním věku
 • Problémy mladšího školního věku v matematice a českém jazyce
 • Maxík
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi
 • Arteterapie
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením
 • Vývojová škála Bayleyové

Své vzdělání budou odborníci využívat ve své praxi a zejména v individuálních a skupinových terapiích. Terapie budou zaměřené na podporu předškoláků, začínajících žáků i školáků. Budou podporovány a rozvíjeny schopnosti žáků v oblasti grafomotoriky, počátečního čtení, psaní a také všechny vzdělávací funkce dětí a žáků se zdravotním postižením.

Budou nacvičovány jejich sociální dovednosti a proběhne výcvik v aplikovaném plavání. V jednotlivých školách bude probíhat logopedická péče, také myofunkční terapie, speciální pedagogická podpora bude poskytována žákům integrovaným, i na druhém stupni ZŠ. Tyto aktivity povede celkem 36 odborníků, celkem bude podpořeno 294 dětí.

Nácvik sociálních dovedností a dalších forem práce bude prezentován 21. března 2014 při příležitosti Světového dne Downova syndromu a zároveň 20. výročí Základní školy a Praktické školy v Opavě na setkání odborníků, rodičů dětí se zdravotním postižením i pedagogické veřejnosti.

Projekt byl zahájen v červnu 2013 a bude ukončen v prosinci 2014.