Projekty

V rámci projektu Erasmus jsme zapojeni do projektu:

Our innovative journey to learning: STEAM


Steam výuka je přístup k učení, který využívá vědu, technologii, inženýrství, umění a matematiku jako přístupové body pro vedení dotazů studentů, dialogu a kritického myšlení.
Vítězné logo


S roboty napříč předměty

S roboty napříč předměty

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012349

 

Podstatou projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, hlavním cílem projektu je profesně podpořit pedagogy z CS - ze zapojených partnerských škol a vzorové školy - ukázat jim příklady z praxe vzorové školy, jak zefektivnit výuku dětí se SVP s využitím digitálních technologií a rozvinout u nich informatické myšlení.

Do projektu bude zapojeno 6 partnerských škol s finančním příspěvkem a celkem 45 pedagogických pracovníků, kteří se budou účastnit projektového vzděláváni.

 

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců.

Projekt řeší problém jak rozvíjet informatické myšlení u žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami. Informatické myšlení velmi pozitivně působí a pomocí myšlenkových postupů, dochází k rozvoji schopnosti řešení problémů.  Pomocí programování se žáci naučí logicky uspořádávat data a tím rozvíjet logické myšlení, které je potřeba pro běžný život. Učitelé se naučí využívat robotické pomůcky napříč předměty a ukážou tak, že tyto získané informace v různých podobách budou potřebovat v každodenním životě.

Projekt si klade za cíl profesně podpořit pedagogické pracovníky zapojených partnerských škol i školy vzorové novými znalostmi a dovednostmi v oblasti využívání digitálních technologií (roboti, tablety, 3D tiskárny, aj.) ve výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora bude poskytnuta formou vzdělávání a učením se od vzorové školy.

Na konci projektu by školy měly mít pedagogy, kteří jsou schopni informační technologie zapojit smysluplně do běžné výuky a podpořit tak informatické myšlení žáků.

Hlavní výstupy projektu

-              Rozvoj informatického myšlení žáků se SVP

-              Zlepšení vybavenosti zapojených škol novými digitálními technologiemi

-              Profesně podpoření pedagogičtí pracovníci

-              Metodické materiály, vzorové hodiny, technické poradenství školám, záznamy příkladů dobré praxe

-              7 organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí

-              Zlepšení efektivity a metod využívání digitálních technologií ve výuce žáků speciálních škol

eTwininng

Let's Sing and Dance Together on the World Autism Awareness Day

Rozloženie odpadov v prírode

How do we celebrate Christmas and Christmas cards

ICT KDG Treasury



Učíme se žít 2019
S dotací města Ostravy podporujeme u dětí rozvoj logického myšlení, matematickou a čtenářskou dovednost.

Učíme se žít 2018
S dotací města Ostravy podporujeme u dětí rozvoj matematické a čtenářské a přírodovědné dovednosti.

Učíme se žít 2017
S dotací města Ostravy podporujeme u dětí rozvoj přírodovědné, matematické a čtenářské dovednosti.






Učíme se žít
S dotací města Ostravy se budeme v roce 2016 věnovat rozšiřování matematické, čtenářské a přírodovědecké gramotnosti.

Pracujeme s nářadím
CZ 1.07/1.1.00/57.0606
  

 "Tvoříme s písmenky"
CZ.1.07/1.1.00/56.0777

 



PROJEKT RESTART


Ve školním roce 2014/2015 jsme se stali partnery projektu RESTART

Název projektu RESTART
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004

V rámci tohoto projektu jsme pořídili 9 tabletů. Ukázka využití tabletů ve výuce u žáků 10. ročníku v předmětu Věcné učení. Jeden den jsme jeli na výlet do Olomouce a následně o tom žáci zpracovali interaktivní knihu.






Učíme se žít II.

Je pokračování projektu na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost. Tuto dotaci jsme získali 
od Statutárního města Ostravy                          
         

Za podpory statutárního města Ostravy



Nebezpečí okolního světa

Tak se jmenuje projekt, který nás bude provázet tímto školním rokem. Na tento projekt jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje.
Během školního roku se uskuteční 4 projektové dny. Během těchto dní se žáci seznámí s nástrahami jaké na ně čekají (alkohol, kouření a další) na tyto dny bude navazovat učivo, které se bude prolínat veškerými předměty.






Moderní výuka nezávisle na typu postižení II


Cílem projektu je zkvalitnění a inovace výuky žáků základní školy žadatele, která je školou specializující se na vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, včetně žáků s uvedeným postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením.

Zkvalitnění a inovace výuky projektu má pomoci splnění primárního cíle školy, a to zajistit rovné příležitosti ve vzdělávání žáků s výše uvedeným postižením a připravit je co nejlépe pro život ve společnosti, s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem a schopnostem.
Aktivity:

Interaktivní výuka: 

  • využití dotykových monitorů
  • ozvučení interaktivních tabulí
  • práce na interaktivních stolech
  • rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, canisterapie)
  • vzdělávání pedagogických pracovníků

Dotace
od Statutárního města Ostravy

na projekt: "Učíme se žít"

Projekt je zaměřený na podporu finanční a čtenářské gramotnosti. Ze získané částky 20 000.- byly nakoupené pomůcky pro obě aktivity a drobné odměny na projektové dny.


Cílem je umožnit žákům dle jejich schopností porozumět psanému textu, zabývat se jím, přemýšlet o něm a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.

Za podpory statutárního města Ostravy