Metodik prevence

Metodik prevence rizikových projevů  chování u dětí a mládeže  - Mgr. Petra Brusová

Minimální preventivní program na školní rok 2019/2020  

1.     Výchozí stav:

ve škole jsou vzděláváni žáci převážně se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, děti s kombinovanými vadami, tělesným, smyslovým postižením a autismem. Mnoho žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V rámci organizace školy je v zařízení vzděláváno 64 dětí v jedenácti třídách s maximálním počtem 6 žáků, ve škole je také zřízena přípravná tříd. Ve všech třídách působí vedle pedagoga také 1-2 asistenti pedagoga nebo vychovatelé, což usnadňuje individuální přístup k jednotlivým žákům při výchově a vzdělávání a také při plnění MPP a jeho přizpůsobení rozumovým schopnostem a sociálním dovednostem jednotlivých žáků. Žáci jsou neustále pod dozorem dospělé osoby, čímž se omezuje výskyt nežádoucích jevů, jako je např. šikana mezi žáky. Objevují se však jiné formy nežádoucího chování např. agrese, afektivní chování, které často vyplývá z lékařských diagnóz žáků. Pro zvládnutí náročných situací, které mohou u některých žáků nastat, jsou vytvořeny a dle potřeb upravovány krizové plány. S těmito plány jsou seznámeni všichni zaměstnanci školy.

2.     Cíle MPP

·         Vytvoření pozitivního klimatu školy, přinášejícího dětem pocit bezpečí a důvěry.

·         Dodržování společenských pravidel.

·         Rozvoj sociálních dovedností – schopnost zapojit se do kolektivu, spolupráce, sebevědomí, zvládání stresových situací, bránění se agresivnímu chování, manipulaci.

·         Rozvoj komunikačních dovedností - vyjádřit své potřeby a přání.

·         Péče o zdraví, zdravý životní styl, zamezení sebepoškozování.

·         Předcházení a omezování výskytu rizikového chování – prevence v oblasti zneužívání návykových látek, vandalismu, rasismu, násilného chování.

·         Podpora vlastních aktivit žáků a jejich seberealizace – smysluplné trávení volného času.

·         Zapojování rodičů do života školy.

·         Zapojení celého pedagogického sboru i provozních zaměstnanců.

·         Individuální systematická práce s problémovými žáky.


 3.     Realizace MPP:

3.1.                                                                                  Aktivity zařazené do výuky:

Zařazování vhodných témat v jednotlivých předmětech v rámci ŠVP – věcné učení, výchova ke zdraví, čtení, řečová výchova, tělesná výchova, rozumová výchova. Zajišťuje třídní učitel s ohledem na úroveň rozumových schopností a sociálních jednotlivých dovedností žáků, na základě znalosti konkrétního třídního kolektivu.

 

Prevence – témata práce v třídních kolektivech

 

Září: kolektiv v nové třídě, pravidla společného soužití, bezpečné chování ve třídě, v budově školy, v přírodě.

Projektový den -  zdravý životní styl, navazující práce ve třídách, školní kavárna.

 

Říjen: rozvíjení komunikačních dovedností, vyjádření vlastního názoru.

Navázání na předcházející projektový den.

 

Listopad: předcházení agresivnímu chování, sebepoškozování.


 

Prosinec: dodržování tradičních hodnot, oslavy vánočních svátků, silvestrovské oslavy – nebezpečí pyrotechniky.

Projektový den - prevence zneužívání návykových látek.

 

Leden: mezilidské vztahy, upevňování přátelských vztahů, spolupráce mezi spolužáky

Projektový den – mezilidské vztahy, základy slušného a ohleduplného chování

 

Únor: pomoc slabším a mladším spolužákům, rovnost všech lidí bez rozdílu pleti, národnosti, pohlaví.

Navázání na předcházející projektový den, školní ples.

 

Březen: nástrahy sociálních sítí, navazování vztahů, sdělování důvěrných informací, ohlášení negativních jevů rodičům, policii.

 

Duben: - bezpečné chování na ulici, v dopravě.

Projektový den – bezpečnost, beseda s policií ČR.

 

Květen: bezpečnost ve styku s cizími lidmi.

Navázaní na předchozí projektový den – návštěva dopravního hřiště

 

Červen: bezpečnost o prázdninách.

Projektový den - opakování a upevňování poznatků z předešlých témat.

Preventivní programy:          Relaxační terapie – každý den

                                                Canisterapie – každý týden

                                                           Terapie loutkou – každý měsíc ve spolupráci s OU

                                                            Doučování – Mgr. P. Rychlá

                                                           Školní program EVVO – průběžně

                                                           Školní preventivní program – průběžně

 

Plánované společné školní akce na školní rok 2019/2020

Září

Výstava ovoce a zeleniny, bylinková babička 

Sférické kino- život stromů 

Setkání s myslivci 

Říjen

Školní kolo soutěže ve skládání puzzle 

Škola v přírodě – hotel Čarták

Listopad:

Školní kolo soutěže „Oříšek hledá talent“ 

Chemické pokusy

Prosinec

Městské kolo soutěže „Oříšek hledá talent“ 

Vánoční besídka 

Projektový den - návykové látky

Děti dětem

Leden

Projektový den „ Mezilidské vztahy“ 

Únor

Školní kolo pěvecké soutěže 

Keramické tvoření

Březen

Školní kolo soutěže v recitaci 

Městské kolo soutěže v recitaci 

Duben

Výtvarná soutěž 

Květen

Škola v přírodě, sportovní olympiáda 

Červen

Školní výlety 

Vědomostní soutěž 

 

3.2.                                                                                  Preventivní činnost mimo výuku:

 

·         Školní družina: navazuje na ŠVP zaměřením na prevenci a aktivitami podporujícími dobré vztahy, zájmové aktivity.

 

·         Internát: navazuje na ŠVP v oblasti prevence, činnosti podporují dobré vztahy, nabízí vhodné využívání volného času, sportovní akce, vycházky do přírody, očistu okolí školy, třídění odpadu, oslavy narozenin dětí apod.           

 

Plánované akce internátu pro školní rok 2019/2020

Září: opékání párků

Říjen: dýňová slavnost

Listopad: pouštění draků

Prosinec: vánoční besídka

Leden:diskotéka 

Únor: ples

Březen: vítání jara

Duben: pálení čarodějnic

Květen: opékání párků, soutěže

Červen: výlet do ZOO

Akce zajišťují pracovníci internátu, odpovídá Bc. Libor Lapka

 

Zájmové kroužky:       Kroužek logického myšlení – Mgr. Poláčková, L. Olahová

                                    Kroužek logického myšlení družina - Mgr. Lenhartová V., Bc. Hartoš

                                     Čtenářský kroužek – Mgr. Hartoš , L. Olahová

                                    Badateslký kroužek - Mgr. Kubínová R.

                                               3.3.                                                                                    Aktivity zaměřené na pedagogy

 

·          vzdělávání v oblasti rizikového chování – čtvrtletní porady třídních učitelů s metodikem prevence

·          spolupráce ŠMP, ředitele školy a pedagogů v rámci výuky a dalších aktivit, při odhalování negativních jevů a jejich řešení

 .                                                                                   Aktivity pro rodiče

 

·         Seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek  a na webových stránkách školy

Termíny třídních schůzek pro školní rok 2019/2020:              2. 9. 2019

                                                                                              17. 1. 2020

                                                                                              24. 4. 2020

·         Individuální konzultace (ŠMP, učitel, rodič, žák), konzultace i na přání rodičů kdykoliv během roku

Školní metodik prevence (ŠMP) Mgr. Petra Brusová

Konzultace:                 Pondělí            7:00 – 7:50 hod bez ohlášení

                                     Po telefonické domluvě         telefon: 566238035

Konzultační místo:      kabinet ŠMP

·         Setkávání s rodiči a veřejností v rámci akcí pořádaných školou a občanským sdružením OříšekPlánované akce o. s. Oříšek

Září: tvůrčí dílna

Říjen: podzimní tvůrčí dílna, dýňová párty

Listopad: vánoční tvůrčí dílna, vánoční prodejní výstava, městské kolo soutěže Oříšek hledá talent

Prosinec: tvůrčí dílna 

Leden: tvůrčí dílna

Únor: tvůrčí dílna, karneval

Březen: velikonoční tvůrčí dílna, velikonoční prodejní výstava, odpoledne s knihou, konference k mezinárodnímu dni Downova syndromu

Duben: pálení čarodějnic, tvůrčí dílna, městské kolo soutěže v recitaci

Květen: tvůrčí dílna, městské kolo soutěže ve skládání puzzle

Červen: tvůrčí dílna, vítání léta


4.     Spolupráce s jinými institucemi:

PPP Ostrava – Poruba – oblastní metodik prevence Mgr. Kateřina Ciklová

Lékaři (pediatři, psychiatři, neurologové, stomatologové,…)

SPC Kapitána Vajdy, Ostrava-Zábřeh

SPC Spartakovců Ostrava-Poruba   

SPC Frýdek-Místek

SPC Opava

Městská policie

Policie ČR

ÚMOb – sociální kurátoři pro mládež (OSPOD)

                                                                   

  V Ostravě dne 15. září 20179
 

 

 

Zpracovala: Mgr. Petra Brusová                                                    Schválil: Mgr. Josef Hartoš

      školní metodik prevence                                                           ředitel školy